Hitta bra IT-stöd till verksamheten

De flesta större företag förstår vikten av ett bra IT-stöd. Det används till exempel mycket inom vård och omsorg, där det underlättar för att skapa en mer säker och effektiv vård. Men det är också viktigt att se kopplingarna mellan de olika IT-systemen och det affärsvärde de bidrar med, samt fintrimma alla system så att de ger bra ekonomiska resultat.

Hos Nordlo.com hittar du säkra IT-tjänster som fungerar väl tillsammans, där du även får tillgång till 800 specialister inom digitalisering och IT. Nordlo.com tar ett helhetsansvar för ditt företags IT-tjänster, där du kan få outsourcing och specialiserade lösningar för mindre verksamheter. Besök Nordlo.com för att läsa deras kundcase som visar hur de har effektiviserat olika verksamheter med sina produkter och tjänster.

Användarvänlighet och tidsbesparing

Inom sjuk- och hälsovård har informationsteknologi öppnat för ny diagnostik och nya arbetssätt. Det har grundlagt innovativa möjligheter för säker och patientcentrerad forskning och vård. Men det har också funnits en del barnsjukdomar där system ämnade för informationshantering inte har kunnat leva upp till förväntningarna. Bland de system som flest har haft problem med finns journalsystem, som har varit undermåligt vad gäller användarvänlighet och tidsbesparing. Datorer har med tiden blivit allt mer effektiva på att sortera, processa och analysera data, men vårdpersonalen har ändå fått sitta och lägga in samma uppgifter om och om igen i systemen.

Ställ krav för goda IT-system

Samhällets digitalisering har kunnat ge stora förbättringar vad gäller effektivisering och bättre sätt att arbeta. Men det är viktigt att systemen inte skapar stress och irritation, utan istället är väl genomtänkta som hos Nordlo.com. Här har du möjlighet att ställa krav och även få hjälp med att använda ditt IT-stöd i verksamheten. Bengt Sandblad som är professor emeritus inom människa-datorinteraktion menar att IT-system bör utformas i samarbete mellan användare och utvecklare. Det är numera vanligt att verksamheten får anpassas efter olika standardsystem, vilket kräver att de som fattar beslut kring vilka system som köps in behöver vara bra beställare. Med god kompetens inom IT går det att ställa bra krav vilket är gynnsamt för verksamheten i stort.

Involvera medarbetarna

När medarbetarna är med tidigt i processen är det lättare att skapa IT-system med potential att förenkla jobbet och skapa friskare arbetsliv. Så fort en förändring införs i verksamheten bör medarbetarna notifieras och få en chans att säga vad de tycker. Men detta sker alltför sällan vad gäller IT-system. Det är upphandlingsfunktioner och IT-enheter som står för upphandling av system, vilket inte tillhör medarbetarnas vardag i exempelvis sjukvården och hemtjänsten. Medarbetarnas erfarenhet är dock väldigt viktig för att kunna uppnå verksamhetsmålen och för att kunna utveckla bra IT-system.

Även i den digitala arbetsmiljön bör verksamhetschefen ta hänsyn till arbetsmiljölagen. När upphandlingen görs för ett nytt IT-system bör du därför ta med användbarhet som en viktig punkt, annars kan systemen inte ge stöd till arbetet som avsett. Utvecklarna kan studera arbetet som utförs på plats, och samla in kunskap kring de behov som systemet behöver uppfylla. De kan också rita upp systemet på papper, och på så vis tydligt visa för medarbetarna hur systemet kommer att se ut och fungera.